Cele


Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest zapewnienie aktywnego wypoczynku

oraz możliwości prowadzenia - przede wszystkim na

własny użytek - upraw ogrodniczych.

Spełniają one zgodnie ze Statutem PZD rownież funkcje :


* ekologiczne

- Przywracanie terenów zielonych społeczeństwu

- Ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów

ekologicznych otoczenia

- Ochrona składników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka


* socjalne i zdrowotne

- Poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnienie

warunków do

prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby

- Zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców

jak i mieszkańców miast

poprzez ich otwieranie

- Propagowanie zdrowego stylu życia


* społeczne i edukacyjne

- Tworzenie warunków do integracji społeczeństwa

- Propagowanie idei ogrodnictwa w społeczeństwie

- Prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej w tym.

m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi

organizacjami społecznymi


Wykonanie: Marcin Szmit