Aktualności


Komunikat nr 15/05/2012 Zarządu ROD ,,AGAWA”


W wyniku wyborów uzupełniających podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Zarząd ROD ,, AGAWA” będzie pracował w niżej wymienionym składzie:


p. Tadeusz Szmit - Prezes Zarządu ROD ,,AGAWA”

tel. 533-566-013, adresy e-mailowe rod.agawa@interia.pl


p. Ewa Tymińska – Wiceprezes Zarządu ROD ,,AGAWA”.


p. Anna Parczyńska - Sekretarz Zarządu ROD ,,AGAWA”,

tel. 693 534 751, adres e-mailowy: 4aniulka@wp.pl .


p. Maria Wiewiórska - Skarbnik ROD ,,AGAWA”

tel. 693 212 703.


p. Ewa Kowalska - Gospodarz ROD ,,AGAWA”

tel. 660 493 726.


Doradcą technicznym i administratorem mienia Naszego Ogrodu

jest p.Marek Wójtowicz – działka nr 2, tel. 502 653 653.


Zarząd prosi o zgłaszanie uwag dotyczących funkcjonowania

ROD ,,AGAWA”, pracy organów statutowych Ogrodu oraz wszystkich

zauważonych przypadków łamania zasad porządkowych wynikających

ze Statutu PZD oraz regulaminów przyjętych na Walnym Zebraniu

w dniu 8 maja 2010 roku w poniżej podany sposób:

- osobiście – w świetlicy ROD ,,Agawa” –

(w wyznaczone soboty podczas dyżurów członków Zarządu),

- listownie – do skrzynki ,,Skargi i wnioski” umieszczonej

przy wejściu do świetlicy ROD ,,AGAWA”,

- telefonicznie – telefon komórkowy 533-566-013

(prezes Zarządu ROD ,,AGAWA”).

- drogą elektroniczną – poczta internetowa – rod.agawa@interia.pl


Informujemy, że od 1 sierpnia 2010 r. funkcjonuje strona internetowa:

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy ,,AGAWA”

www.rodagawa.waw.pl oraz adres e-mailowy:rod.agawa@interia.plStrona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Wykonanie: Marcin Szmit